Kontakt

Formularz kontaktowy

tel. +48 602481401

Hosting

Więcej informacji na temat promocji Hosting i domena GRATIS

PROMOCJA!!!
Specjalnie dla naszych Klientów domena internetowa i hosting GRATIS!!!

Pomoc i dokumentacja
Regulamin usługi "Redesign strony WWW"

(obowiązuje od dnia 15 października 2007 roku)

 

§ 1.
Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa warunki wykonania usługi „Redesign strony WWW” przez firmę Extend Media Rafał Rybak z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fiołkowej 16, 20-834 Lublin, NIP 712-30-57-691, REGON 060228015
 2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Usługa – usługa “Redesign strony WWW” wykonywana przez firmę Extend Media.
  • Extend Media – firma Extend Media Rafał Rybak z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fiołkowej 16, 20-834 Lublin, NIP 712-30-57-691, REGON 060228015. Strona internetowa: www.extendmedia.pl , adres e-mail: biuro@extendmedia.pl.
  • RocketTheme - firma RocketTheme, LLC, PO Box 16851, Golden, CO 80402. Strona internetowa: www.rockettheme.com .
  • Klient – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy korzystający z usługi “Redesign strony WWW”.
  • Formularz – formularz zamówienia usługi dostępny na stronie http://www.extendmedia.pl/component/option,com_forme/Itemid,35/fid,1/
  • Joomla! – system zarządzania treścią stworzony przez organizację Open Source Matters, Inc.
  • Szablon – zbiór plików definiujących wygląd stron internetowych w systemie Joomla!
  • Serwis WWW – zbiór stron internetowych w obrębie jednej domeny internetowej.
  • Nazwa użytkownika – ciąg znaków określający użytkownika.
  • Hasło – ciąg znaków umożliwiający dostęp do konta użytkownika.
  • Logo – element graficzny symbolizujący serwis WWW.
  • Katalog – zbiór szablonów systemu Joomla! dostępny na stronie http://www.extendmedia.pl/joomla/szablony/
 3. Firma Extend Media oświadcza, że posiada licencję na modyfikowanie Szablonów firmy RocketTheme i instalowanie ich w Serwisach WWW swoich Klientów.

§ 2.
Warunki i zakres świadczenia Usługi
 1. Z Usługi może skorzystać osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy posiadający zainstalowany na serwerze system Joomla! w wersji od 1.0.0 do 1.0.13 (dotyczy wszystkich Szablonów) lub w wersji 1.5 (dotyczy tylko określonych Szablonów).
 2. Klient zobowiązany jest do:
  • wybrania jednego szablonu z Katalogu,
  • określenia jednej z dostępnych wersji kolorystycznych wybranego Szablonu,
  • dostarczenia Logo w formacie BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF,
  • określenia adresu URL Serwisu WWW, na którym zostanie zainstalowany Szablon,
  • umożliwienia dostępu do Panelu administracyjnego systemu Joomla! poprzez przekazanie Hasła i Nazwy użytkownika typu Super Adminstrator umożliwiającego instalację i konfigurację Szablonu.
 3. Wykonanie usługi przez firmę Extend Media polega na:
  • umieszczeniu w Szablonie logo dostarczonego przez Klienta,
  • instalacji Szablonu w systemie Joomla! na serwerze Klienta,
  • konfiguracji szablonu według założeń Klienta.
 4. Warunkiem wykonania Usługi jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez wypełnienia Formularza na stronie internetowej http://www.extendmedia.pl/component/option,com_forme/Itemid,35/fid,1/ lub przesłanie wymaganych w Formularzu danych na adres biuro@extendmedia.pl.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany (w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w zamówieniu) o sposobie dostarczenia Logo, Nazwy użytkownika i Hasła, oraz o przebiegu realizacji zamówienia. Do korespondencji z Klientem wykorzystywany jest TYLKO adres biuro@extendmedia.pl. (Uwaga! Firma Extend Media nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody spowodowane przekazaniem Hasła użytkownika na adres e-mail inny niż biuro@extendmedia.pl)
 6. Klient ma 14 dni na dostarczenie wszystkich wymaganych materiałów i danych. Jeżeli wymagane materiały i dane nie zostaną dostarczone zamówienie traci ważność.
 7. Firma Extend Media zobowiązuje się przygotować Szablon w ciągu 7 dni od daty otrzymania wymaganych materiałów i danych. Jeżeli przewidywany czas realizacji Szablonu przekroczy 7 dni, Klient zostanie poinformowany o terminie zakończenia realizacji przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
 8. O przygotowaniu Szablonu i sposobie zapłaty Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, do której dołączony zostanie obraz przedstawiający gotowy szablon.
 9. Klient ma 7 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o wykonaniu Szablonu, na wpłatę pieniędzy na konto firmy Extend Media.
 10. Po otrzymaniu zapłaty, firma Extend Media zobowiązuje się w ciągu 7 dni zainstalować i skonfigurować Szablon.


§ 3.
Zasady korzystania z Szablonu
 1. Szablony dostępne w katalogu są własnością firmy RocketTheme.
 2. Klient otrzymuje prawo do używania Szablonu wyłącznie w serwisie WWW, którego adres URL został określony w zamówieniu.
 3. Klient upoważniony jest do wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian w Szablonie z wyjątkiem usuwania informacji na temat praw autorskich z nagłówka pliku xml opisującego Szablon.
 4. Zabrania się umieszczania Szablonu, zmodyfikowanego lub nie, na dyskietkach, płytach CD, stronach internetowych i na innych nośnikach informacji w celu udostępniania lub sprzedaży Szablonu.
 5. Firmy Extend Media i RocketTheme nie zapewniają jakiejkolwiek gwarancji i nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za szkody spowodowane używaniem Szablonu.
 6. Szablon może zawierać materiały chronione prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, sprzedawanie i udostępnianie ich bez zgody właściciela.
 7. Firmy Extend Media i RocketTheme nie gwarantują poprawnej współpracy szablonu z komponentami, modułami lub dodatkami nie należącymi do podstawowej wersji systemu Joomla!
 8. Szczegółową licencję Szablonu firmy RocketTheme uzyskać można wypełniając formularz kontaktowy na stornie http://www.rockettheme.com/contact/


§ 3.
Postanowienia końcowe
 1. Firma Extend Media zobowiązuje się do:
  • nie kopiowania, nie zmieniania, nie kasowania jakichkolwiek danych znajdujących się w Serwisie WWW Klienta, z wyjątkiem danych wymaganych do instalacji i konfiguracji Szablonu,
  • nie udostępniania Hasła i Nazwy użytkownika osobom trzecim nie związanym bezpośrednio z wykonaniem Usługi. (Uwaga! Zaleca się natychmiastową zmianę Hasła po wykonaniu usługi.)
 2. Firma Extend Media nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest spowodowane okolicznościami, na które firma Extend Media nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Extend Media dla potrzeb niezbędnych do wykonania Usługi (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)
 4. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 
© 2007 Extend Media